Zdeponowanie Profilu DNA

Maksymalny czas wykonania badania: 14 dni roboczych
wykonywane z materiałów:
krótka charakterystyka
Profil DNA pozwala stworzyć indywidualny, niepowtarzalny wzór genetyczny badanego osobnika, który to pozwala na jego identyfikację przez całe życie.
metoda badania
Elektroforeza kapilarna
sposób dziedziczenia
Dziedziczenie mendlowskie
interpretacja wyników badań
Podane w sprawozdaniu nazwy typu CliµD01, PIGN26 są markerami genetycznymi i służą do sporządzenia Profilu DNA gołębia. Symbole pod nazwami markerów oznaczają, które z podanych wartości zostały zdeponowane w bazie GeneVet dla danego osobnika i mogą posłużyć do ustalenia pokrewieństwa dla potomstwa. Wynik w przypadku dostarczenia przez klienta materiału do Laboratorium podawany jest w postaci krótkiej informacji mailowej. Oficjalny certyfikat zabezpieczony pieczęcią oraz hologramem, wydawany jest jedynie w sytuacji, gdy próbki zostały pobrane przez pracownika Laboratorium.
pełny opis
Badanie profilu DNA oznacza identyfikację zestawu fragmentów materiału genetycznego o znanym położeniu w genomie, zwanych markerami genetycznymi. Do tworzenia profili genetycznych stosowana jest metoda opierająca się na analizie krótkich tandemowych powtórzeń, tzw. STR (Short Tandem Repeats). Są to sekwencje, które powtarzają się od kilku do kilkudziesięciu razy z rzędu na nici DNA. Analiza STR mierzy dokładną liczbę powtarzających się jednostek, co pozwala poznać długość badanego fragmentu. Ilość powtórzeń w badanych miejscach jest dziedziczona po rodzicach i wysoce specyficzna dla każdego osobnika. Im więcej badanych markerów, tym bardziej dokładny profil genetyczny. Stworzony w ten sposób profil jest jak odcisk palca (każdego osobnika można zidentyfikować po profilu genetycznym).