Profil DNA i Ustalenie Pokrewieństwa

Profil DNA pozwala stworzyć indywidualny, niepowtarzalny wzór genetyczny badanego osobnika, który to pozwala na jego identyfikację przez całe życie. Ustalenie pokrewieństwa pozwala na potwierdzenie pochodzenia danego osobnika do osobnika/osobników zdeponowanych w Bazie GeneVet. W celu wykonania badania, należy zdeponować osobniki rodzicielskie w bazie GeneVet.
Maksymalny czas wykonania badania: 14 dni roboczych
wykonywane z materiałów:

Krew na wymazówce

krótka charakterystyka
Profil DNA pozwala stworzyć indywidualny, niepowtarzalny wzór genetyczny badanego osobnika, który to pozwala na jego identyfikację przez całe życie. Ustalenie pokrewieństwa pozwala na potwierdzenie pochodzenia danego osobnika do osobnika/osobników zdeponowanych w Bazie GeneVet. W celu wykonania badania, należy zdeponować osobniki rodzicielskie w bazie GeneVet.
metoda badania
Elektroforeza kapilarna
sposób dziedziczenia
Dziedziczenie mendlowskie
interpretacja wyników badań
Podane w sprawozdaniu terminy typu CliµD01, PIGN26 są nazwami 16 markerów genetycznych i służą do sporządzania profili genetycznych u gołębi. Liczby przy nazwach markerów (np. 160/162, 214/-) oznaczają długości danych fragmentów odziedziczonych jeden po matce a drugi po ojcu. Sprawozdanie zawiera także informację dotyczącą pokrewieństwa do podanych osobników rodzicielskich. Wynik w przypadku dostarczenia przez klienta materiału do Laboratorium podawany jest w postaci krótkiej informacji mailowej. Oficjalny certyfikat zabezpieczony pieczęcią oraz hologramem, wydawany jest jedynie w sytuacji, gdy próbki zostały pobrane przez pracownika Laboratorium.
pełny opis
Badanie profilu DNA oznacza identyfikację zestawu fragmentów materiału genetycznego o znanym położeniu w genomie, zwanych markerami genetycznymi. Do tworzenia profili genetycznych stosowana jest metoda opierająca się na analizie krótkich tandemowych powtórzeń, tzw. STR (Short Tandem Repeats). Są to sekwencje, które powtarzają się od kilku do kilkudziesięciu razy z rzędu na nici DNA. Analiza STR mierzy dokładną liczbę powtarzających się jednostek, co pozwala poznać długość badanego fragmentu. Ilość powtórzeń w badanych miejscach jest dziedziczona po rodzicach i wysoce specyficzna dla każdego osobnika. Im więcej badanych markerów, tym bardziej dokładny profil genetyczny. Stworzony w ten sposób profil jest jak odcisk palca (każdego osobnika można zidentyfikować po profilu genetycznym).